Vandaag is het: woensdag 26.06.2019

Abortus geen competentie van EU

2014-11-26

In de con­text van de stem­ming op 22 okto­ber in het Europees Par­lement over een eigen ini­ti­atief rap­port over “Sek­suele en Repro­duc­tieve gezon­de­heid en rechten”, het­geen ook abor­tus betreft, herin­nert COMECE (Com­missie van de Europese Biss­chop­pen Con­fer­en­ties) er aan dat de Europese unie niet com­pe­tent is inzake deze kwestie. Europese burg­ers zouden niet mis­leid moeten wor­den.

Artikel 168 § 7 van het Ver­drag betr­e­f­fende het func­tioneren van de EU lid­staten, stelt dat “Gemeen­schap­pelijke actie zal de ver­ant­wo­ordelijke­he­den van de Lid­staten respecteren aan­gaande de defin­i­tie van hun gezond­hei­ds­beleid en aan­gaande de organ­isatie en lev­er­ing van gezond­hei­ds­di­en­sten en medis­che zorg. De ver­ant­wo­ordelijkhe­den van de Lid­staten zal het man­age­ment van gezond­hei­ds­di­en­sten en medis­che zorg insluiten en eve­neens de toewi­jz­ing van de aan hen gedelegeerde mid­de­len”.

Lees meer bij Katholiekgezin.nl

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86