2015-1 Banner geloof Goddelijke Barmhartigheid hoofdpagina

Gods kliniek voor ziel en lichaam

De verschijningen in Lourdes vonden plaats in 1858, vier jaar nadat Paus Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria had afgekondigd. De verschijningen vormen een bevestiging van deze geloofswaarheid. Sindsdien is de wereld getuige van een verbluffende serie wonderen, geestelijke genezingen, bekering van zondaars, en heel veel lichamelijke genezingen die aan het Evangelie doen denken.

De wonderen in Lourdes

Lourdes blijft een machtig en tastbaar teken van Gods handelen in ons leven. Het spoort ons aan om ons leven opnieuw te beschouwen en onszelf in geloof te openen voor het mysterie van Gods liefde. De talrijke in Lourdes gerapporteerde genezingen vormen Gods speciale boodschap voor al wie vatbaar is voor vrijzinnige en materialistische ideologieën.

Het gaat bij de wonderen van Lourdes niet alleen om genezing van lichamelijke ziekten en kwalen. Iemand genezen naar hart en ziel, d.w.z. hem zijn zonden vergeven en bevrijden uit de macht van Satan, is evenzeer een wonder, ja zelfs een groter wonder. Jezus vraagt ons: „Wat is eenvoudiger? Zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of zeggen: sta op en loop?” (Mt. 9:5) Het is duidelijk dat het eerste moeilijker is, want alleen God kan iemands ziel genezen.

De lichamelijke genezingen die in Lourdes plaatsvinden, zijn alleen maar tastbare en verifieerbare tekenen van zulke geestelijke genezingen

Waarschijnlijk is er geen plaats ter wereld waar meer mensen biechten dan Lourdes. Hier, bij de Grot van Massabielle, is Christus’ almachtige liefde constant aan het werk. Zijn liefde brengt de meest geharde zondaars tot berouw, en vergeeft alle zonden. Dit is nu het grootste wonder.

De lichamelijke genezingen die in Lourdes plaatsvinden, zijn alleen maar tastbare en verifieerbare tekenen van zulke geestelijke genezingen. Christus zegt ons: „Maar opdat u weet, dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven” – toen zei Hij tegen de verlamde: „Sta op, pak uw bed op en ga naar huis.” (Mt. 9:6)

 

Genezingen

Tussen 1858 en 1914, werden er in Lourdes 4445 wonderbaarlijke genezingen van lichamelijke ziekten gerapporteerd. Zulke genezingen worden geregistreerd bij het Medisch Bureau, nadat artsen grondig alle feiten hebben gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat er vanuit wetenschappelijk oogpunt bezien echt sprake is van een onverklaarbare, wonderbaarlijke genezing. Het feitelijke aantal opgetekende genezingen dat in de 145 jaar na de verschijningen heeft plaatsgevonden, loopt op in de tienduizenden.

Helaas bereikt – om allerlei redenen – maar een gering aantal van de duizenden dossiers die betrekking hebben op onweersproken wonderbaarlijke genezingen de Internationale Medische Commissie, en vervolgens de bisschop van het bisdom waarin de genezen persoon woont. Alleen als dit gebeurt, kan de bisschop voor het ingewikkelde onderzoek een speciale onderzoekscommissie instellen. Het is de taak van de commissie om met zekerheid vast te stellen dat het in een bepaald geval daadwerkelijk gaat om een bovennatuurlijk ingrijpen. Met andere woorden, dat het een officieel door de Kerk erkend wonder betreft. Tot nu toe is 68 keer een wonder officieel erkend.

 

Bekering

De gebeurtenissen in Lourdes zijn een welsprekend protest tegen hen die leven alsof God niet bestaat. Ze sporen ons aan om ons te bekeren, zoals ook Jezus, die van ons hield „tot het uiterste toe” (Joh. 13:1), niet ophield te doen. Nobelprijswinnaar Alexis Carrel die in Lourdes tot geloof kwam, merkte op: „Lourdes is een verzameling feiten die alle filosofische en theoretische overwegingen reduceert tot kruimels”. De verschijningen van de Maagd Maria in Lourdes en de wonderen die er plaatsvinden, vormen een teken van tegenspraak tegen een wereldbeschouwing die het bestaan van een liefhebbende, persoonlijke God ontkent.

Lourdes is een geschenk van God aan Zijn volk

Geen wonder dat overal vrijmetselaars zich bedreigd voelden en een massieve propagandacampagne begonnen tegen Lourdes. Hun doel was om de verschijningen belachelijk te maken en in diskrediet te brengen, door ze voor te stellen als één groot bedrog en het werk van de katholieke geestelijkheid. Om dit doel te bereiken namen ze hun toevlucht tot verraderlijke methodes, waaronder het vervalsen van documenten. Gelukkig is dit uitgekomen. De aanvallen van de vrijmetselarij op de verschijningen in Lourdes duurden voort tot 1958.

Toen veranderden de vijanden van de Kerk van strategie. Zoals de Amerikaanse schrijver Julien Green opmerkte: „het was de ultieme satanische perversie om het mysterie voor te stellen als iets alledaags en werelds”.

Waarschuwing

Al in 1829 waarschuwde Paus Pius VIII de gelovigen voor de clandestiene activiteiten van de vrijmetselarij: „Hun wet is onwaarheid; hun God is Satan; hun ritueel is heiligschennis”. Dat is dan nog maar één van de meer dan 200 pauselijke uitspraken waarin de vrijmetselarij wordt veroordeeld voor haar pogingen om de wereld te ontkerstenen en een nieuwe maatschappij in te richten waarin de mens leeft alsof God niet bestaat, zonder vaste en onveranderlijke morele wetten en normen. Volgens de vrijmetselaarsideologie is er niet één universele Waarheid, bestaat er geen Openbaring, en zijn wonderen simpelweg niet mogelijk.

Van tijd tot tijd zien de aanhangers van deze ideologie zich echter geconfronteerd met feiten die voor zich spreken en de aanwezigheid en tussenkomst van bovennatuurlijke machten aantonen. Het is de wijze waarop een liefhebbende God de gewetens aanspreekt van Zijn verloren kinderen en hen oproept zich tot Zijn vaderhart te keren, om lief te hebben met een liefde die alles vergeeft en doet delen in de eeuwige vreugde.

Lourdes is een geschenk van God aan Zijn volk. Het is Gods kliniek voor ziel en lichaam. Als de mensen daar eens kennis van zouden nemen met de ogen en de oren van het geloof en vervuld van liefde zich zouden bekeren tot Christus, Hij die de enige bron van Leven en Liefde is.