2018-2 De Beweging van de Zuivere Harten geloof hoofdpagina Jeugd

Twee wegen

We hebben de keuze tussen twee wegen. De ene leidt tot de volheid van het leven in de hemel en de andere tot de eeuwige dood in de hel. Het hangt van ieder van ons af welk levenspad we kiezen. „ Voor de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt wordt hem gegeven” (Sir 15, 17)

Men moet geen bijzondere moeite doen om het pad te bewandelen van de zonde dat leidt naar de eeuwige ondergang. Veel mensen begaan dit pad omdat dit gemakkelijk en comfortabel is. De weg van trouw aan de geboden en aan het Evangelie, die voert tot het volle geluk in de hemel, is daarentegen smal en vraagt aan ons een voortdurende strijd tegen de krachten van het kwaad en een inspanning om de eigen zonden, egoïsme, luiheid en diverse verleidingen te overwinnen. Men moet veel moeite doen om de weg van de geboden te bewandelen – en daarom zijn er slechts weinigen die dat systematisch doen (cf. Mt 7,13-14).

Iedereen kan en moet kiezen

De mens is vrij; hij kan God en Zijn geboden verwerpen, zelf bepalen wat goed is en wat slecht, het kwade goed noemen en het goede kwaad. Vandaag leggen velen het 6de en 9de gebod naast zich neer, verzetten zich tegen de leer van Christus over de menselijke seksualiteit, aanvaarden geslachtsgemeenschap vóór en buiten het huwelijk, pornografie, zelfbevrediging, petting, anticonceptie, abortus, in-vitrobevruchting enz..
Tegen deze mensen spreekt de Heer God Zijn vreselijk “wee” uit: „Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad” (Jes. 5,20); „ Wee hen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de verdrukking wettelijk bekrachtigen” (Jes. 10,1); „ Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt!” (Mt 18,7)
De Heer God spreekt tot ons op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze: „Weet gij niet dat zij die onrecht plegen het koninkrijk Gods niet zullen erven? Maakt uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen het koninkrijk Gods niet erven” (1 Kor 6, 9-10).

„Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad” (Jes 5,20)

Het is uiterst gevaarlijk om de zonden van onzuiverheid niet zo nauw te nemen en te bagatellisering. Gebrek aan bekering, pornografische obsessie en andere zonden van onzuiverheid ontmenselijken, omdat ze het egoïsme verscherpen en het vermogen om lief te hebben vernietigen. Ze leveren de mens over aan een verschrikkelijke slavernij van de krachten van het kwaad. En als de de bekering van de zondaar niet volgt, dan leidt dergelijke levensstijl tot de grootste tragedie: de schrikwekkende realiteit van de hel.
Eeuwige veroordeling is de staat van absoluut egoïsme, waarop de mens systematisch afstevent, wanneer hij God en Zijn geboden versmaadt en leeft alsof Hij niet bestaat. Iedere bewust en vrijwillig begane zonde versterkt in de mens het egoïsme en vernietigt in hem het vermogen om lief te hebben. Als de zonden in de mens zijn liefdesbekwaamheid volledig tenietdoen, dan wijst zo’n doorwinterde egoïst, wanneer hij sterft, in zijn haat de reddende liefde van God af. En dat is de hel. De H. Paulus waarschuwt: „ Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten. 8ie zaait op de akker van zijn zelfzucht (tijdens het leven op aarde, n.v.d.r.), zal verderf oogsten (in het leven na de dood, n.v.d.r.); wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal 6, 8).

De barmhartigheid van God

De Heer Jezus verlangt ernaar ons allen te leiden tot het volle geluk in de hemel. Bij Zijn dood en verrijzenis vergaf Hij ons alle zonden en Hij omsluit ieder van ons met de almacht van Zijn Barmhartigheid. Als we onze zonden bij naam noemen, ze met diep berouw belijden aan Jezus en besluiten te verbeteren, dan zullen we het wonder van Gods Barmhartigheid ervaren – de vergeving van al onze zonden.

„Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal 6,8)

De mens kan echter de Goddelijke Barmhartigheid afwijzen. Dit gebeurt wanneer we ons volledig afsluiten voor de barmhartigheid van God. Dit noemt Jezus een zonde tegen de H. Geest. Deze zonde kan niet vergeven worden omdat de mens zelf op radicale wijze de Goddelijke Barmhartigheid en de mogelijkheid zich te bekeren verwerpt (cf. Mt 12,31-33).
De eeuwige hel is dus de vrucht en het gevolg van het hele aardse leven van de mens, die zich vrijwillig overgaf aan de slavernij van onreine krachten. Daarom waarschuwt ons de liefdevolle God: „Jaagt niet de dood na door op uw levensweg te dwalen en haalt u het verderf niet op de hals door de werken van uw handen” (Wijsh 1, 12).
Tijdens de verschijningen in Fatima bracht Onze-Lieve-Vrouw in herinnering dat de zonde en de volharding in de zonde de grootste tragedie en ellende van de mens is. Die leidt tot de volledige verwerping van God en dus tot de hel. Als iemand zich bewust en vrijwillig stort in de slavernij van de diverse zonden van onzuiverheid, zoals pornografie, geslachtsgemeenschap vóór en buiten het huwelijk, zelfbevrediging, enz., een afkeer heeft van de Goddelijke Barmhartigheid en zich niet wil bekeren, dan bewandelt hij de weg die hem leidt naar de eeuwige veroordeling.

„Jaagt niet de dood na door op uw levensweg te dwalen en haalt u het verderf niet op de hals door de werken van uw handen” (Wijsh 1, 12)

Op het ogenblik van onze de dood wordt er definitief over onze eeuwige bestemming beslist: verlossing of veroordeling. „De Goddelijke Barmhartigheid – schrijft de H. Faustina – bereikt de zondaar meermaals op het laatste ogenblik, op een vreemde, mysterieuze wijze. Uiterlijk zien het eruit alsof alles verloren is, maar dat is niet zo; de ziel, verlicht met de stralen van de ultieme, sterke Goddelijke genade, wendt zich op het laatste ogenblik met zo’n krachtige liefde tot God, dat ze terstond van God vergiffenis van schuld en vrijstelling van straf verkrijgt. Oh, hoe ondoorgrondelijk is de Goddelijke barmhartigheid! Maar, oh, ontzetting! Er zijn ook zielen die vrijwillig en bewust deze genade verwerpen en haar verachten.
Hoewel pas bij het sterven zelf, geeft de barmhartige God aan de ziel dat inwendig verlichte ogenblik waarop de ziel, als ze dit wil, de mogelijkheid heeft om terug te keren tot God. Maar soms zijn de zielen zo verstokt dat ze bewust de hel kiezen en alle gebeden die andere zielen voor hen tot God richten en ook de Goddelijke inspanningen zelf tevergeefs zijn” (Klein Dagboek 1698).

De beweging van de Zuivere Harten

Het is niet mogelijk christen te zijn en er tegelijkertijd een heidense mentaliteit op na te houden. Men kan geen christen zijn en kiezen voor abortus, euthanasie, in-vitrobevruchting, anticonceptie, echtscheidingen, geslachtsgemeenschap vóór en buiten het huwelijk, pornografie, zelfbevrediging en andere soortgelijke handelingen, die tegengesteld zijn aan de waarheid over de menselijke seksualiteit die door Christus kenbaar werd gemaakt. Christus gaf ons te kennen dat iedere mens een oneindige waardigheid en waarde heeft. Hij is als persoon geschapen naar het beeld van en gelijkenis van God. Het lichaam van de mens mag nooit verlaagd worden tot een voorwerk dat gebruikt wordt en waarnaar met wellust wordt gekeken. De mens is geroepen om lief te hebben, om zich dus belangeloos te geven.

Enkel een vrij mens met een zuiver hart kan liefhebben, een onzelfzuchtig geschenk worden

Dit geven dient in alle aspecten van het menselijk leven tot uiting te komen. Eerst dient de mens zich aan God te geven als antwoord op Zijn volledige overgave aan de mens. Vervolgens dient de mens zich te geven in authentieke naastenliefde – waaronder eveneens vijanden. Tot deze logica van het belangeloos geven behoort eveneens de geslachtsgemeenschap. God plande het zo dat deze zou worden beleefd als teken van het sacrament van het huwelijk. Christus geeft een man en een vrouw in het sacrament van het huwelijk recht op geslachtsgemeenschap. Wanneer ze het sacrament van het huwelijk ontvangen, wijdt de Heer Jezus de vrouw en de man, verenigt Hij hen in een onlosmakelijke gemeenschap van echtgenoot en echtgenote en zorgt Hij ervoor dat hun geslachtsgemeenschap een bron wordt van wederzijdse zegen, een ervaring van wederzijdse liefde in Gods liefde.
Om zo hun liefde te beleven, moeten de echtgenoten zuiver van hart zijn en bekwaam zijn om hun lusten en gevoelens te beheersen. Enkel een vrij mens met een zuiver hart kan liefhebben, een onzelfzuchtig geschenk worden. Rijp worden tot een dergelijke houding zou de belangrijkste taak moeten zijn in het leven van iedere mens. Liefhebben kan slechts met een vrij en zuiver hart. Een zuiver hart is een gave die we van Christus ontvangen, maar men moet die oprecht verlangen, en de therapie ondergaan in Zijn „kliniek van de zuivere harten” en men moet standvastig zijn karakter vormen.
De Heer Jezus nodigt allen uit tot de gemeenschap van de Beweging der Zuivere Harten, tot het aangaan van dit belangrijkste, meest fascinerende levensavontuur – het groeien in de liefde.
Wie kan lid worden van de Beweging der Zuivere Harten? Ieder die verlangt aan Jezus zijn hart te schenken zodat Hij het kan genezen, zijn karakter te vormen en van Hem te leren om te beminnen met een zuivere liefde.
Welke zijn de vereisten? Oprechte bereidheid alle verbintenissen na te komen die zijn opgenomen in het Gebed van het toevertrouwen tot de Beweging.

Het gebed

Wanneer en hoe kan men toetreden tot de Beweging der Zuivere Harten? Op ieder ogenblik! Ga eerst biechten, en wanneer je Jezus ontvangt in de communie, geef je jezelf helemaal aan Hem, terwijl je het volgende Gebed van het toevertrouwen tot de Beweging bidt:

„Heer Jezus, ik dank Je, dat Je mij bemint met een eindeloze liefde, die beschermt tegen het kwaad, ons optilt wanneer we in zonde vallen en de pijnlijkste wonden geneest. Ik sta Je mijn geheugen, verstand, wil, ziel en lichaam samen met mijn seksualiteit af.
Ik beloof geslachtsgemeenschap uit te stellen tot na het sacrament van het huwelijk. Ik beslis geen tijdschriften, programma’s of films met pornografische inhoud te kopen, te lezen of te bekijken. (Meisjes voegen eraan toe: „Ik kies ervoor me bescheiden te kleden en op geen enkele wijze bij anderen wellustige gedachten of verlangens uit te lokken”).
Ik beloof Je elke dag te ontmoeten in gebed en in het lezen van de bijbel, je regelmatig op te zoeken in de communie en in de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Ik beslis regelmatig het sacrament van de verzoening te willen ontvangen, niet ontmoedigd te raken en me meteen op te richten uit iedere zonde.
Heer Jezus, leer me systematisch te werken aan mezelf en in het bijzonder aan het vermogen om mijn seksuele impulsen en emoties te beheersen. Ik vraag je om moed in de dagelijkse strijd tegen het kwaad, opdat ik nooit drugs zou nemen, alles zou vermijden wat verslavend werkt, in het bijzonder alcohol en nicotine. Leer me zo te handelen dat de liefde in m’n leven het belangrijkste is. Maria, mijn Moeder, leid me langs de wegen van het geloof naar de bron zelf van de liefde – naar Jezus.
In het spoor van de H. Johannes Paulus II verlang ik ernaar me geheel toe te vertrouwen aan Jou: „Totus Tuus, Maria”! In Jouw Onbevlekt Hart leg ik geheel mezelf, alles wat ik ben, elke stap, elk ogenblik van m’n leven. Heilige Carolina, vraag aan God voor mij de gave van een zuiver hart. Amen!”.

Een boeiend avontuur met Christus

Vertrouw je iedere ochtend toe aan Jezus en bid dit gebed. Vertrouw je helemaal toe – „je geheugen, verstand, wil, ziel en lichaam met je seksualiteit”. De Heer Jezus zal voor jou de enige Heer en Verlosser zijn, de grootste liefde van je leven. Terwijl je jezelf zo helemaal aan Hem toewijdt als Zijn eigendom, ga je ermee akkoord en laat je toe dat Hij je hart vervult met Zijn genezende liefde en met alle genade die je nodig hebt om een menswaardig leven te leiden. Deze volledige toewijding aan Christus is tegelijkertijd de verbintenis om te leven volgens de geboden en het Evangelie. „ God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden” (1 Joh 5,3).

Goede bedoelingen en wensen volstaan niet om in de liefde te groeien

Daarom neem je in het Gebed van het toevertrouwen tot de Beweging heel concrete beloften op je, om discipline te brengen in je leven, zo’n harmonie te realiseren in het programma van je dagelijkse bezigheden zodat Jezus toegang heeft tot je hart en met je actieve medewerking je karakter kan vormen. Heel belangrijk is de belofte om je te onthouden van geslachtsgemeenschap tot het tijdstip van de sluiting van het sacrament van het huwelijk en die om elk contact met pornografie uit je leven te bannen. Dit is een heel concrete manier om je hart te openen voor de eisen die Jezus stelt – je moet eenvoudigweg wilskrachtig beslissen iedere onzuiverheid, die gevoelsmatig en zinnelijk zeer verleidelijk en aanlokkelijk is, af te wijzen.
,h2>Jezus helpt ons

De belofte van het dagelijks gebed is uiterst belangrijk. Het bidden is voor ons zo onmisbaar als voedsel en zuurstof om normaal te functioneren en een menswaardig leven te leiden. Zonder gebed kwijnen we geestelijk weg omdat we de Goddelijke liefde en het eeuwig leven verliezen. We mogen onze gebeden niet laten afhangen van onze gevoelens en stemmingen. We moeten dagelijks bidden op vaste tijdstippen van de dag en wanneer er tegenzin opdaagt, dienen we nog meer tijd te besteden om alleen te zijn met Jezus en Maria.
In de „kliniek der zuivere harten” spelen de ontmoeting met Christus in het boetesacrament en de eucharistie een sleutelrol bij het groeien in de liefde. Daarom verbinden we er ons toe regelmatig deel te nemen aan de biecht, zo vaak mogelijk de eucharistie te vieren, het Heilig Sacrament te aanbidden alsook onmiddellijk op te staan uit elke ernstige zonde.
Goede bedoelingen en wensen volstaan niet om in de liefde te groeien. Je moet voor jezelf een dagindeling uitstippelen waarin tijd wordt toegekend aan gebed, werk en rust. Het moeilijkste en pijnlijkste aspect bij de karaktervorming is het overwinnen van slechte gewoonten. Neem zo bv. het besluit steeds vroeg te gaan slapen, ten laatste om 22u00 en eveneens vroeg op te staan, bv. om 05u00. Leer bv. af te zien van televisie en internet om tijd te hebben voor gebed of één of andere sportieve inspanning. De dagindeling die je in biddend overleg met Jezus opstelt, zal harmonie in je leven brengen. Doe iedere avond een gewetensonderzoek, plan verbetering en laat je nooit ontmoedigen. „ ee het krachteloze hart: omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd.” (Sir 2,13).
Bedenk: alles van grote waarde wordt verkregen door hard te werken, door inspanning en zelfverloochening.
De Heer Jezus hecht er veel belang aan dat jullie je getuigenissen opschrijven en opsturen naar de redactie, dat jullie je geloofservaring, het groeien in de liefde, jullie strijd tegen de zonde en de krachten van het kwaad met anderen delen.
Laten we ons dagelijks gebed en in het bijzonder tijdens de Rozenkrans en het Rozenkrans vant de Goddelijke Barmhartigheid niet vergeten.
Ik zegen u van harte!

Pater M. Piotrowski TChr
met het team van de redactie