2018-3 Banner hoofdpagina Spirituele bedreiging

Alleen God geneest

cze 08, 2020 Małgorzata Sołtyk

Om zijn gezondheid terug te winnen stelt de mens zich open voor spirituele krachten van onbekende oorsprong, waarmee hij zich blootstelt aan grote gevaren. Achter elke wonderbaarlijke gebeurtenis die niet door God werd begaan, schuilt de werking van een boze geest.

In de geestelijke wereld is er het koninkrijk Gods, waartoe alle wezens behoren die Hem dienen, en het koninkrijk van de kwade geest en zijn dienaren. Er bestaan echter geen neutrale geesten, energieën of krachten. Elke verwijzing naar mysterieuze en schijnbaar neutrale krachten betekent in de realiteit het gebied van de boze geest binnentreden, wat altijd fataal afloopt voor de mens.

Wanneer de traditionele geneeskunde faalt, kan de mens in verleiding komen om het wonder der genezing kost wat kost „af te dwingen”. Christus leert echter: „Wat nut heeft het voor een mens de hele wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven?” (Marc. 8,36-37). Alleen Jezus geneest echt! Elke genezing door een kracht die niet van God afkomstig is, is slechts schijn en brengt schade toe aan de mens – zowel geestelijke als lichamelijke. De enige bemiddelaar van Gods genade is Christus, „[…] Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden” (Hand. 4,12).

Met de eerste symptomen van die behandeling werd ik al de volgende dag geconfronteerd. Ik werd bevangen door een grote angst

De Kerk veroordeelt ondubbelzinnig occulte genezingen. In de Catechismus van de katholieke Kerk lezen we: „Alle praktijken van magie of toverij, waardoor men ernaar streeft de occulte krachten te beheersen om ze aan zich dienstbaar te maken en een bovennatuurlijke macht te verkrijgen over zijn naaste -zelfs al was het om diens gezondheid te redden- zijn ernstig in strijd met de deugd van godsvrucht. Deze praktijken zijn nog meer te veroordelen, wanneer ze vergezeld gaan van de bedoeling schade te berokkenen aan de medemens of wanneer zij een beroep doen op de tussenkomst van boze geesten. Ook het dragen van amuletten is af te keuren. Het spiritisme gaat vaak vergezeld van waarzeggerij of magie. Daarom waarschuwt de kerk de gelovigen om zich ervan te onthouden. Het gebruik van zogenaamde traditionele medicijnen wettigt noch het aanroepen van boze geesten noch het misbruiken van de lichtgelovigheid van sommige mensen” (CKK 2117).

De rampzalige gevolgen van een reiki séance

Als waarschuwing voor occulte genezingen, die een grove overtreding van het eerste gebod zijn, halen we een fragment aan van de getuigenis van Barbara, die tot vandaag nog lijdt na haar deelname aan een „genezende reiki behandeling” in 1993:

„Ik werd op een medisch bed gelegd. De bio-energietherapeut legde zijn handen op heel mijn lichaam waarbij er warmte werd uitgestraald. Ondertussen speelde er ter ontspanning Oosterse muziek. Met de eerste symptomen van die behandeling werd ik al de volgende dag geconfronteerd. Ik werd bevangen door een grote angst, mijn maag trok samen, ik had het gevoel alsof de huid van mijn gezicht werd gepeld. Na verloop van tijd namen deze symptomen in kracht en diversiteit toe. Ik kreeg hoofdsuizingen, waarbij mijn gezicht begon te jeuken en een brandend gevoel kreeg, en ik voelde een vreemde druk in mijn rug en borst.

Het meest angstaanjagende was echter het gevoel van zeer zware handen die zich over mijn lichaam bewogen en het verpletterden. Terwijl ik in bed lag, voelde ik hoe andere handen in de lucht rondom mij vibreerden. Hoe sneller die vibratie des te gewelddadiger kwam zo’n hand neer op mijn lichaam, wat enorm pijn deed. Bovendien voelde ik tanden die zich in mijn lichaam beten en nagels die mij krabden. Het pijnlijkste van alles was het gevoel alsof er naalden tussen mijn huid en mijn wervelkolom werden gestoken. Al deze symptomen traden tegelijkertijd op en er was geen sprake van slapen. Ik besefte dat hier agressieve boze krachten aan het werk waren. Gekweld en helemaal wanhopig door de vervolging van die boze geesten besloot ik om een einde aan mijn leven te maken door zelfmoord …

„Wat nut heeft het voor een mens de hele wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven?” (Marc. 8,36-37)

Ik vertrouwde me aan God toe en begon mijn polsen door te snijden… Op dat moment belde mijn buurman aan. Ik liet Hem binnen en vroeg hem om onmiddellijk een ambulance te bellen. Toen mijn polsen in het ziekenhuis waren dichtgenaaid, vroeg de dokter mij waarom ik zelfmoord had willen plegen. Ik vertelde hem dat ik na een occulte seance de vervolging van boze geesten had ervaren en dat ik het niet langer meer kon uithouden. Toen begon de dokter me uit te lachen en wilde me overtuigen dat er geen kwade geesten bestaan. Hij besloot dat dit psychische waanvoorstellingen waren en stuurde me voor een tweemaandenlange behandeling naar een psychiatrisch ziekenhuis.

Toen begreep ik dat Jezus mijn enige redding is. Dag en nacht riep ik de Heer om hulp en redding. En dankzij mijn vurige gebeden, mijn veelvuldige deelname aan de sacramenten, mijn vasten op water en brood en de gebeden van mensen uit de Katholieke Charismatische Vernieuwing zijn al die kwellingen van die boze geesten bijna helemaal opgehouden. Soms treden de symptomen nog op, maar ik ben er niet langer bang voor en ik behandel die aanvallen van het Kwade als aanmoediging om nog intensiever te bidden en me volledig aan Jezus toe te vertrouwen. Nu begrijp ik dat de Heer in zijn liefde deze aanvallen van het Kwade op mij toestond, om mij aan te zetten tot een intensiever gebedsleven en vaker gebruik te maken van de sacramenten.

Tot slot zou ik iedereen willen waarschuwen om geen gebruik te maken van allerlei helers, bio-energietherapeuten, onconventionele geneestechnieken en – methodes, want op die manier stellen we onszelf bloot aan de rechtstreekse werking van demonische krachten”.

„Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven!” (Mat. 10,16)

Barbara ging naar een reiki „behandeling”, aangemoedigd door een advertentie die in een van de Poolse kranten verscheen maar ook in een katholiek weekblad. Een boze geest bedient zich niet alleen van mensen die hem bewust dienen, maar hij is ook in staat om onwetendheid en het miskennen van verschillende occulte vormen uit te buiten. Daarom is kennis en waakzaamheid ten opzichte van „wonderdoeners” en „helende” behandelingen zo belangrijk. St. Paulus waarschuwt: „Houdt u verre van alle soort kwaad” (1 Tes. 5,22).

Toen begreep ik dat Jezus mijn enige redding is. Dag en nacht riep ik de Heer om hulp en redding

Na meer dan 20 jaar na de deelname aan de reiki séance ondervindt Barbara nog steeds de gevolgen ervan, zoals ze ons in haar brief van een paar weken geleden heeft geschreven. Nadat zij de gevaren van een occulte behandeling heeft ervaren, getuigt zij dat ze nog leeft dankzij het wonder van Gods genade. Want God vergeeft zelfs de zwaarste zonden als de mens berouw toont en oprecht is in het sacrament van de verzoening. Gods genade kent geen grenzen. De gevolgen van een zonde kunnen echter een mens jarenlang achtervolgen. Het is het mysterie van God waarom Hij bij sommigen de gevolgen van de zonde wegneemt na hun bekering en bij anderen niet.

„wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn kruis opnemen” (Mat. 16,24)

De lijdensweg van een bekeerde zondaar, een lijdensweg die het gevolg is van slechte daden, kan – zoals Barbara opmerkte – een offer worden, een aanmoediging tot gebed en kan aansporen om met vertrouwen Gods genade te ontvangen die voortvloeit uit het sacramentele leven.

Tot slot zou ik iedereen willen waarschuwen om geen gebruik te maken van allerlei helers, bioenergietherapeuten, onconventionele geneestechnieken en – methodes

Tot deelname aan het kruis van Christus worden alle gelovigen opgeroepen: „Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Matt. 16,24). Het lijden van de Heer Jezus tijdens zijn leven en dood zijn ook aanwezig in Zijn Mystieke Lichaam, namelijk de Kerk. Lijden is de enige weg naar de hemel en elk die zijn kruis ontvangt „op zijn maat gemaakt”, is geroepen om door het dragen van zijn kruis zich te verenigen met de Heer Jezus en de weg naar verlossing in te slaan.

Lijden is echter niet het doel van het leven van de mens maar een middel tot heiliging. Wanneer een mens wordt geroepen om zijn kruis op te nemen, sluit dit niet uit dat hij zich tot God kan richten met het verzoek om zijn lijden weg te nemen. Wanneer God de genade van genezing verleent, beroert Hij de menselijke ziel. Genezing van het lichaam is de navolging van het grootste wonder: de genezing van de menselijke ziel door de Schepper. God weet wat het beste is voor de mens, daarom is de meest juiste maar ook de moeilijkste opstelling in ziekte en lijden om te vertrouwen in de wil van God en zich met vertrouwen in gebed tot Christus te wenden: „Als Gij wilt Heer, kunt Gij mij reinigen” (Mat. 8,2; Luc. 5,12) in de hoop op het antwoord: „Ik wil, wordt rein!” (Mat. 8,3; Luc. 5,13).