2018-3 Alicja Lenczewska hoofdpagina

Breng orde in je ziel

lip 01, 2019 Redactie

Wat volgt zijn fragmenten van gesprekken van de mystica Alicja Lenczewska uit Szczecin (Noordwest- Polen, n.v.d.r.) met de Heer Jezus. Via Alicja spoort God ieder van ons aan om ons met een kinderlijk vertrouwen over te geven aan Zijn genezende kracht in het sacrament van boete en verzoening. De aangehaalde dialogen hebben betrekking op de voorwaarden voor een goede biecht.

Gewetensonderzoek

† Mijn kind, kijk samen met Mij in jouw hart en lees in Mijn ogen de waarheid over jezelf: over jouw hart en daden. En vraag Mijn Barmhartigheid over jou. […]

– Wat is zonde, Vader?

† Mij verlaten.

– Blijft de mens alleen?

† De mens is nooit alleen. Als hij niet bij Mij is, is hij bij satan, die hem steeds meer naar zich toetrekt en afhankelijk maakt. Meestal onopgemerkt om hem niet te doen schrikken. […]

† Het referentiepunt – het juiste – zijn Mijn gaven die Ik in jou heb gelegd en de kansen die ik voor jou creëer. Denk erover na en onderzoek hoe je dit alles kunt aanwenden om anderen te dienen, om jouw relatie met mensen, met jezelf, met Mij vorm te geven. […]

„Het is niet belangrijk bij wie je gaat biechten, maar wat je in je hart draagt, wat je Mij voorlegt”

Blijf niet steken bij uitwendige feiten. Onderzoek hoe jouw verlangen eruitzag. Was het zoals het Mijne? Heeft het jouw hart bewogen en heeft het de hele dag in jou gebrand? Op welke momenten, in welke situaties vergat je het? Wanneer had je het moeilijker, het moeilijkst? Wat heeft jouw verlangen vernietigd? Merk op wat het dreigendste was. Geef dit aan Mij terug. Vraag Mijn Moeder, de heiligen en de engelen om hulp. En bekeer je en vraag dat Ik zou herstellen, dat Ik jouw offer van de dag, het uur, het ogenblik zou aanvullen.

Oprecht berouw

– Hoe moet men zich voorbereiden op de biecht?

† Huil om elke beweging van het hart die liefdeloos was.

† Onderzoek, Mijn kind, de intenties van jouw hart, of ze als bron Mijn Liefde hebben of jouw egocentrisme. Stel jouw hart bloot aan de stralen van Mijn Liefde, opdat Ik het voortdurend kan helen en verrijken.

† De ziel krijgt zijn heiligheid en overheerst het lichaam door het berouw dat voortvloeit uit de kennis van het kruis. Dit berouw, als het oprecht is, leidt tot afwijzing van de grillen van het lichaam, de geest en het hart en doodt alles wat de ziel niet heiligt. Er is geen weg naar heiligheid zonder in diep berouw te verkeren, zonder God met alle krachten lief te hebben, in aanhankelijkheid aan alles wat Hij heeft geschapen.

Oprecht voornemen om niet meer te zondigen

– Wat is het belangrijkste [in de boetedoening]?

† Authentieke spijt en verlangen naar verbetering. Verdriet over een slechte handelswijze zonder voornemen en handelen om te verbeteren heeft geen waarde, omdat er niets verandert. En alles in het leven moet leiden tot verandering ten goede, tot volkomenheid. Als je leeft in berouw en liefde, zal jouw leven vol zijn van kinderlijke eenvoud, kinderlijke overgave en vertrouwen en vol van bruidsliefde. Het zal gedragen worden door ascese en genoegdoening door boete.

– Zal ik me altijd schuldig blijven voelen aan Jouw Liefde?

† Ja, omdat je altijd zondig zal blijven. Als het schuldgevoel leidt tot dankbaarheid voor Mijn Barmhartigheid en bewondering voor Mijn Liefde – dan is het heel goed dat het er is. Slechter is het, als het ontmoedigt en neerslachtig maakt. Span je dus in voor een opbouwend schuldgevoel, voor een dat je dichter tot Mij brengt en jouw gehechtheid en liefde versterkt.

Belijdenis van de zonden

– Wat is de biecht?

† Een terugkeer met Mijn hulp.

– Wat is daarbij het belangrijkste?

† Het verlangen om terug te keren, de wil om terug te komen en de roep om hulp tot Mij.

– En de biechtvader?

† Hij is een tussenpersoon. En het maakt niet uit hoe de tussenpersoon is. Ik kan iedere tussenpersoon gebruiken zoals ik wil. Het doorslaggevende van de terugkeer hangt af van de biechteling, van de kracht van zijn verlangen, van zijn oprechtheid en vertrouwen. Ik weet dit alles en de biechtvader vervult Mijn wil. Hij draagt die over op een manier die de biechteling kan ontvangen. Daarom hebben de aanbevelingen van de biechtvader autoriteit. Het is Mijn autoriteit. […] Niet de biechtvader is belangrijk, maar jouw liefde en berouw.

„De aanbevelingen van de biechtvader hebben autoriteit. Het is Mijn autoriteit”

† Verberg jouw zwakheden niet, want verborgen zwakheid is meester over jou. Daarentegen over zwakheid die aan het licht gebracht is, ben jij meester. […] Biechten moet men in geval van gebrek aan liefde in het hart, in gedachten, bij het kijken naar de andere.

† Je moet de afzonderlijke zonden noemen: die handelingen van jouw hart en geest, waarmee je Mij rechtstreeks of een mens hebt gekwetst. En die nalatigheden waardoor je niet hebt bijgedragen aan de groei van Gods koninkrijk in jouw ziel of die van anderen. Maar je moet ook de innerlijke oorzaak van het kwaad dat je gedaan hebt, zien en uitspreken. Heel algemeen gesproken betekent dit: een grotere liefde voor jezelf dan voor God en je medemensen. Hoe groter deze eigenliefde – des te grotere zonden deze veroorzaakt, want deze zonden zijn een uiting van egoïsme, hoogmoed en soortgelijke slechte eigenliefde.

„Breng orde in je ziel en vraag dat Ik er alles uit verwijder wat geen zuivere Liefde voor God en de medemens is”

Grijp daarom terug naar de oorsprong van het kwaad en beschuldig jezelf dat je je te weinig hebt ingespannen om jezelf en je ziel, verwond door de gevolgen van de erfzonde, aan Mij over te geven. Beschuldig jezelf van een te zwak verlangen om met Mij om te gaan in het dagelijkse leven en je bij elke, zelfs de geringste slechte neiging aan Maria toe te vertrouwen.

Vraag je bij elk van je intenties, gedachten en daden af of je hiermee wil bouwen aan Gods koninkrijk of je egoïsme bevredigen.

Het aangerichte kwaad goed maken tegenover God en de medemensen

† Het verlangen naar boetedoening is de tweede component van de liefde tot God, naast de hunkering naar Hem. Er is echter één voorwaarde: een versterving moet met vreugde en liefde worden aangenomen van de persoon die ze veroorzaakt. De waarde en doeltreffendheid van de boetedoening hangt hiervan af – het is het medicijn van jouw zuivering en van de zuivering van wie je hiermee wil helpen.

Vraag om licht om de waarheid te leren kennen en om erbarmen over jouw armoede. Wees niet boos, verlang niet jezelf te doen gelden, zoek geen kwaad bij anderen of onrecht bij God en de mensen. Beschuldig niet en klaag niet dat je leed werd aangedaan.

Mijn genade en Mijn Barmhartigheid hebben je getroffen, want Ik wil je oproepen om op Mijn weg terug te keren vanuit je doodlopende steegjes. Dank jouw God voor de genade van de oproep, voor de genade van het berouw, voor de genade van de boetedoening, die Ik je schenk. Breng orde in je ziel en vraag dat Ik er alles uit verwijder wat geen zuivere Liefde voor God en de medemens is.