2018-3 De Beweging van de Zuivere Harten

De Beweging van de Zuivere Harten

mei 26, 2019 Redactie

Voor Christus zijn er geen uitzichtloze situaties, voor hem bestaat er geen slavernij waaruit hij ons niet kan redden. Jezus tilt ons op uit de diepste val, bevrijdt ons uit de boeien van het kwade, Hij heelt alle kwalen van de ziel. We moeten alleen maar grenzeloos vertrouwen in Hem hebben.

De liberale media sporen ons aan – overtuigen ons zelfs – om gebruik te maken van pornografie, tot geslachtsgemeenschap en samenwonen voor het huwelijk, tot overspel en scheidingen, tot homoseksualisme, masturbatie, petting, voorbehoedsmiddelen, en natuurlijk ook tot abortus. De leer van de katholieke Kerk wordt uitgelachen, mensen die om hun zuiverheid vechten en volgens de leer van Christus trachten te leven, worden belachelijk gemaakt. De liberale manier van denken en haar bijbehorend waardensysteem is een terugkeer naar de heidense barbaarsheid ten tijde van het Romeinse imperium. Wat de heidenen in de Oudheid het meest verbaasde, was het feit dat de christenen hun manier van denken en handelen op het gebied van seksualiteit volledig verwierpen, dus alles wat algemeen aanvaard en beoefend werd door de heidenen.

Christus leert ons dat het gebied van menselijke seksualiteit heilig is, een gebied waar op een uitzonderlijke manier God aanwezig is, die de mens schiep als een man en een vrouw (vgl. Gen. 1,27).

In de plannen van God moet de eenheid van vrouw en man het onzichtbare mysterie van Gods liefde tonen (vgl. 1 Joh. 4,8) en een beeltenis zijn van de eenheid en liefde van de Heilige Drie-Eenheid. In het sacrament van het huwelijk worden vrouw en man door Christus gewijd en met een onlosmakelijke band verbonden. Jezus zegt: „Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (Mat. 19,6). De Heer God openbaart ons dat de meest intieme eenwording van man en vrouw in geslachtsgemeenschap alleen in het sacramentele huwelijk mag plaatsvinden, omdat geslachtsgemeenschap volgens de bedoelingen van God een teken moet zijn van dit sacrament, een deelname in het leven en de liefde van God in de Heilige Drie-Eenheid.

In deze context is dan ook duidelijk dat elk bewuste en vrijwillige seksuele handeling buiten het sacrament – dus geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, overspel, masturbatie en andere – een doodzonde is. De Heer Jezus leert ons dat de zonden der onkuisheid tot de zwaarste categorie worden gerekend, omdat zij de liefde te gronde richten, afhankelijk maken van seksuele ervaringen en tot absoluut egoïsme leiden, naar de hel dus. De heilige Paulus maant ons aan: „Maak uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen het koninkrijk Gods niet erven” (1 Kor. 6,9). Elders lezen we in de Bijbel: „In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw leven in heilige tucht en eerbaarheid zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in deze aangelegenheid tekortdoen, want de Heer straft dit alles, zoals wij u vroeger al met nadruk verklaard hebben. God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat, veracht niet een mens maar God, Hem die u zijn heilige geest schenkt” (1 Tes. 4,3-8).

Voor Christus zijn er geen uitzichtloze situaties, voor hem bestaat er geen slavernij waaruit hij ons niet kan redden. Jezus tilt ons op uit de diepste val, bevrijdt ons uit de boeien van het kwade, Hij heelt alle kwalen van de ziel. We moeten alleen maar grenzeloos vertrouwen in Hem hebben en in ons dagelijks gebed en de Eucharistie hem toelaten ons te veranderen. De Heer Jezus zegt: „Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken” (Mat. 9,12). We moeten dus met heel onze bagage van zonden, neigingen tot het kwade en zwakheden, met het vertrouwen van een kind „ons in de armen van de Vader werpen”, die in het sacrament van de boetedoening alle zonden wegneemt, en in de Eucharistie in het dagelijkse gebed ons heelt en met liefde en vrede vervult. In gebed moeten we ons hart ten volle openstellen aan de helende liefde van Jezus, al onze zorgen en problemen aan Hem overdragen en luisteren naar wat Hij ons zegt. De heilige Alfons de Liguori schrijft dat „enkel degene die bidt zal bespaard worden, en wie niet bidt zal zeker veroordeeld worden”. Weersta daarom aan de verleiding om het dagelijkse gebed te verwaarlozen. Het gebed is net zo noodzakelijk voor het geestelijke leven als lucht en voedsel voor het lichamelijke leven. Denk er aan dat genezing en geestelijke verandering tijd vraagt, vrede, veel geduld, uithoudingsvermogen en een absoluut vertrouwen in Christus. Op eigen krachten, zonder de hulp van Jezus, zijn we niet in staat iets te doen.

Laat je niet ontmoedigen, maar wend je na elke zware val onmiddellijk tot Jezus, die op je wacht in het sacrament van de boetedoening om je uit de slavernij van de zonde te bevrijden. Overwinning is enkel mogelijk in eenheid met Christus. Denk aan wat Christus zegt: „Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets” (Joh. 15,5). Leer bestendig nederig te zijn, dit wil zeggen de waarheid dat je zelf, zonder Jezus, geen raad weet met je zonden en verslaafdheden. De heilige Maria van Bethlehem schrijft: „In de hel zijn er allerlei deugden, maar geen van hen is nederigheid. Heiligheid is geen gebed, visioenen of openbaringen, noch is het de kunst om mooi te spreken of een boetekleed, heiligheid is nederigheid. God maakt zijn thuis in het juiste en nederige hart. […] Het nederige hart is een vat, een kelk die God bevat. Een nederige ziel, waarlijk nederig zal meer wonderen verrichten dan de oude profeten.” Je zondigt als je het gebed verwaarloost en niet meteen te biechten gaat. Je zondigt met hoogmoed als je het gevecht om een zuiver hart opgeeft. „Want het Begin van de hoogmoed is de zonde; wie zich in de zonde vastbijt, loopt van afschuwelijkheid over” (Sir. 10,13).

De Heer Jezus nodigt je uit tot de Beweging van de Zuivere Harten om je nederigheid en liefde te leren, om je gewonde hart te helen en te genezen in „de kliniek van de zuivere harten”. Wees niet bang om dit unieke avontuur te ondernemen en samen met Jezus tot liefde te rijpen. Christus verlangt alleen maar dit: dat je Hem grenzeloos vertrouwt en toelaat je door het leven te leiden. Van jouw kant moet je jezelf disciplineren en je dagelijkse activiteiten zo organiseren zodat het gebed en de degelijkste uitvoering van je taken op de eerste plaats komen. Maak daarom een dagprogramma, waarin je een bepaalde tijd toekent voor gebed, werk en ontspanning. Regenereer je krachten tijdens een slaap van zeven tot acht uur, ga vroeg naar bed en sta vroeg op. Vergeet ook niet om dagelijks aan sport te doen of andere vormen van beweging in de open lucht want dit is de beste manier van ontspanning. Leer op een degelijke en systematische manier, maak goed gebruik van je tijd, verspil hem niet, want hij is een grote gift van God. Om lid te worden van de Beweging van de Zuivere Harten, ga eerst naar het sacrament van de boetedoening, en nadat je Jezus hebt ontvangen in de heilige Communie, geef je zelf dan helemaal aan Hem over met de woorden van het Gebed van Vertrouwen.

Weersta daarom aan de verleiding om het dagelijkse gebed te verwaarlozen. Het gebed is net zo noodzakelijk voor het geestelijke leven als lucht en voedsel voor het lichamelijke leven

Doe dit gebed elke ochtend opdat je je verplichtingen onthoudt en ze in het leven realiseert, opdat je nooit zal ontmoedigd raken en je na elke val zal verheffen in de heilige biecht. Licht onze redactie in over deze geweldige gebeurtenis waarbij je lid bent geworden van BZH, zodat we je in het Boek der zuivere harten kunnen inschrijven en je een speciale zegen kunnen toesturen.

De Heer Jezus verlangt dat jullie naar de redactie schrijven en jullie getuigenissen opsturen, dat jullie de rijkdom van het geloof meedelen, anderen helpen om de beslissing te nemen zich aan Christus toe te vertrouwen en de weg van de rijping tot liefde in te slaan. Op de redactie bidden wij elke dag voor U – om 7 uur ’s ochtends bij de rozenkrans en om 15.00 uur de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Laten we elkaar in het dagelijkse gebed herinneren en elkaar steunen op de weg naar de hemel.

Pater Mieczysław Piotrowski SChr met het redactieteam