Banner Bez kategorii De Beweging van de Zuivere Harten hoofdpagina

Maak jezelf niets wijs!

maj 06, 2021 Redactie

„Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen het koninkrijk Gods niet erven” (1 Kor. 6,9-10). Over onreine zonden…

 

Onreine zonden

Onreine zonden behoren tot de zonden die Jezus het grootste lijden bezorgen omdat ze de liefde doden en leiden tot het grootste ongeluk dat de eeuwigheid van de hel is. Satans strategie is om voortdurend de decaloog, morele principes, de leer van de Kerk, en dus alles wat God zegt over de zonde, in twijfel te trekken.

In de beschrijving van de erfzonde is Gods verbod om de vruchten van de „boom van de kennis van goed en kwaad” (vgl. Gen. 2,9) het symbool van de geboden. God verbiedt kwaad te doen omdat Hij de mens liefheeft en hem wil behoeden voor het grootste ongeluk dat de geestelijke dood en verschrikkelijke slavernij van satan is: „want op de dag dat gij daarvan eet, moet ge sterven” (Gen. 2,17).

God schonk ons vrijheid en schreef de inhoud van Zijn Wet in onze harten (in onze tuin van Eden) (vgl. Rom. 2,15). Hierdoor weet iedereen in zijn geweten wat goed en wat slecht is.

God verbiedt kwaad te doen omdat Hij de mens liefheeft en hem wil behoeden voor het grootste ongeluk dat de geestelijke dood en verschrikkelijke slavernij van satan is

Zonder enige dwang kan iedere mens het goede kiezen en de weg van de geboden gaan naar volledig geluk in de hemel. Satan daarentegen vertelt de mensen dat het geen enkele zin heeft de geboden te onderhouden en verzekert ons: „U zult helemaal niet sterven! God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad” (Gen. 3,4-5).

De listige duivelse verleiding schildert mensen eindeloze geluksperspectieven voor die hun pas te beurt zullen vallen als ze ongehoorzaam zijn aan God en Zijn geboden verzaken. In veel massamedia gewijd aan de diensten van de krachten van het kwaad, wordt de mens zelfs aangezet tot pornografie, huwelijksontrouw, daden van homoseksualiteit, promiscuïteit, voorhuwelijkse seks, anticonceptie, abortus, masturbatie enz. Dit ontslaat de mens echter niet van verantwoordelijkheid, want de enige echte oorzaak van zonde is onze vrije wil. Als de mens bewust en vrijwillig een zonde begaat, dan kan niets hem redden van de tragische gevolgen van een dergelijke keuze: „Want het loon van de zonde is de dood” (Rom. 6,23).

Aanvankelijk is de zonde zoet, maar het einde ervan is altijd tragisch. Elke doodzonde brengt hier op aarde reeds een voorsmaak van de hel met zich mee, omdat deze de persoon die de zonde begaat, geestelijk ten onder brengt en de banden van liefde die hem met God en de andere mensen verbinden, vernielt. Niet de dood van het lichaam, ziekte, armoede, mislukkingen, oorlogen en allerhande cataclysmen, maar het bewust en vrijwillig begaan van zonden van onreinheid en deze met zich meeslepen zonder zich te bekeren en te biechten, is het grootste ongeluk van de mens.

Alicja Lenczewska

Zo zei de Heer Jezus aan de mystica Alicja Lenczewska: „De doodzonde doodt Mij in het heiligdom van de ziel van de mens die gezondigd heeft. Als hij de zonde met zich meesleept, dan ben ik in zijn ziel dood en is zijn ziel dood. Dit is dezelfde toestand als na Mijn dood op het kruis, want in wezen kruisigt hij zijn ziel door Mij in zich te kruisigen” (SP 160).

Voor de Heer Jezus zijn er geen hopeloze situaties, bestaan er geen slavernijen of zonden waaruit Hij ons niet zou kunnen bevrijden. Wees daarom niet bang en ga naar Jezus toe die op jou wacht in het sacrament van de verzoening. Werp je in de armen van Zijn liefde, vertrouw Hem al jouw zonden, zwakheden en kwade neigingen toe. Dan zal Jezus het wonder van de vergiffenis van al jouw zonden verrichten.

Voor de Heer Jezus zijn er geen hopeloze situaties, bestaan er geen slavernijen of zonden waaruit Hij ons niet zou kunnen bevrijden

Wees geduldig. De Heer Jezus zal je zeker genezen van alle wonden en je leren liefhebben, verlies nooit de moed! Als je een doodzonde hebt begaan, ga dan onmiddellijk biechten. Leer nederig te zijn in het bewustzijn dat je zelf op eigen krachten, zonder Jezus, zonder standvastig gebed, volharding en ascese niets goeds kan verrichten. Je maakt je schuldig aan hoogmoed als je het gebed verwaarloost en je je niet uit elke zware zonde verheft door te gaan biechten. Je maakt je schuldig aan verwaandheid als je de strijd om een zuiver hart opgeeft, als je Jezus niet toelaat je te verlossen van egoïsme en je te leren liefhebben.

 

Beweging van de Zuivere Harten

De Heer Jezus nodigt je uit tot de gemeenschap van de Beweging van de Zuivere Harten omdat Hij je zuivere en onbaatzuchtige liefde wil leren. Wanneer en hoe kan men toetreden tot de Beweging van de Zuivere Harten? Op elk moment! Ga eerst te biecht. En wanneer je daarna Jezus in de Heilige Communie ontvangt, geef je dan ten volle aan Hem over terwijl je het Gebed van toevertrouwing aan de BZH bidt.

Wat zijn de vereisten? Oprechte bereidheid om de in het Gebed van toevertrouwing aan de BZH  opgenomen verbintenissen in de praktijk te brengen.

Bid elke dag dit gebed van toevertrouwing en hou je aan de verbintenissen die het bevat. Licht onze redactie in over jouw toetreding tot de BZH, zodat we je een speciale zegen kunnen sturen en je kunnen opnemen in het Boek van de zuivere harten. En wanneer je te kampen hebt met verleidingen en ontmoediging, vraag dan Maria onmiddellijk om bijstand met hetvolgende gebed: Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

„Maar God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt Hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan” (1 Kor. 10,13).

Span je dagelijks in om aan je karakter te werken. Deel je tijdschema zo in dat het tijd bevat voor het bidden van de rozenkrans, het lezen van de bijbel, de mis en de aanbidding van het Heilig Sacrament.  Leer, werk en vervul je taken met grote inzet. Vind tijd om te rusten, ga vroeg naar bed en sta vroeg op. Voor mensen die mentaal werk verrichten, is beweging in de open lucht of een of andere sport de beste vorm van ontspanning.

Deel de schat van het geloof met anderen. We vragen jullie ons te schrijven en jullie getuigenissen en ander interessant materiaal naar de redactie te versturen. Via het tijdschrift „Bemint elkander”, dat in 23 talen wordt uitgegeven, wil de Heer Jezus tot de harten van mensen in de hele wereld doordringen. Elke dag in de redactie vieren we de mis, bidden we de rozenkrans en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor alle lezers en voor de leden van de BZH. We vragen jullie ons ook met jullie gebed te willen steunen. „De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus” (1 Tes. 5,23). Ik zegen jullie met heel mijn hart!