Banner hoofdpagina Spirituele bedreiging

De gevaarlijke tarotkaarten

wrz 16, 2020 Małgorzata Sołtyk

De toekomst voorspellen aan de hand van tarotkaarten of andere voorwerpen is altijd een belangrijke inbreuk op het eerste gebod. Het is een teken dat we God mistrouwen. Deze zonde stelt de mens bloot aan de werking van demonische krachten.

Het lezen van tarotkaarten werd verspreid in de 18de eeuw, onder andere in de broederschappen van de vrijmetselaars. Zij beweerden dat de tarot afkomstig is van een oud-Egyptisch geloof. Het gebruik is ook verbonden met de Joodse kabbala. Het is een synthese van menige occulte en esoterische tradities. Bekende vrijmetselaars, occultisten en satanisten droegen bij aan de verspreiding. Tarot word de “bijbel van satan” genoemd. De exorcist, priester Aleksander Posacki zegt het volgende: “Het is niet toevallig dat in de structuur van de tarot niet-christelijke en zelf antichristelijke tradities voorkomen.

Het zijn niet de kaarten die werken. Het zijn enkel instrumenten van hem die de mens aan zich wil onderwerpen

Ze werden in symbolische systemen opgenomen en doorgegeven. Zulke concentratie van kwade symbolen creëert een zeker kracht die velen aanvoelen. Zo’n symbool in de werking van deze spirituele tradities heeft een realistische natuur. Het heeft een uitwerking en beïnvloedt het bewustzijn. Het opent het eigenlijk voor krachten van onbekende oorsprong. Deze symbolen zijn een inleiding, een initiatie en vormen een boodschap van een bepaalde maar duistere spiritualiteit.”

Exorcisten waarschuwen

Priesters exorcisten zijn heel duidelijk in hun waarschuwing tegen waarzeggerij en geven voorbeelden uit hun ervaringen. Priester Andrzej Grefkowicz, een exorcist uit het Bisdom van Warschau leert ons: “De effectiviteit van waarzeggers is geen natuurlijke vaardigheid van de mens […], het komt ook niet van God […]. Wie zijn hand uitstrekt naar waarzeggerij, waaronder ook tarot, strekt zijn hand uit naar satan. […] Deze laat zich echter duur betalen voor zijn ‘diensten’. De mens betaalt met kwellingen van verscheidene aard, o.a. onderdrukking, obsessie, soms ziekte en uiteindelijk een begrenzing van de eigen vrijheid. Het ergste gevolg is het verlies van de band met God.”

Priester Grefkowicz verklaart, dat de graad van geestelijke slavernij van de mens verschilt.  In hoeverre was de persoon zich bewust tot wie hij zich wendde tijdens de waarzeggerij? “Het gebruik van tarotkaarten is een teken van een heel bewuste daad, d.w.z. een daad die ergere gevolgen heeft. Bij personen die tarotkaarten lazen volstaat het verbranden van de kaarten meestal niet om dit hoofdstuk uit hun leven te sluiten.”

Verder zegt hij: „Het zijn niet de kaarten die de hoofdoorzaak zijn van het kwade, maar wel diegene die zich achter de kaarten schuilhoudt. In zulke situaties is er vaak een gebed voor bevrijding nodig, samen met een persoonlijke bekering. Men moet zich tot Christus wenden.”
Priester Posacki, die personen begeleidt die willen stoppen met tarot, wijst op duidelijke spiritistische mechanismes. Het is een vorm van vertrouwen op en aanbidden van een afgod.

Getuigenissen

Het laat geen twijfel na, de tarotkaarten instrumenten zijn van de boze geest. De getuigenissen van personen die aan dit soort van waarzeggerij deden, bewijzen dit duidelijk. Veronica toont ons de handelswijze van satan, aan wie zij ooit onderworpen was: “Het zijn niet de kaarten die werken. Het zijn enkel de instrumenten van hem die de mens aan zich wil onderwerpen. De boze geest is intelligent en observeert. Hij weet waar hij kan werken, waar hij zeker succes kan hebben. Hij werkt ook door andere mensen. Je kan iemand onderwerpen door een derde persoon wanneer je een netwerk van verslaving vormt. Hij gebruikt zichtbaar gereedschap (b.v. tarotkaarten) en alle nadere toegankelijke wijzen en mensen.

Catharina overtuigde zich ervan hoe hoog de prijs is om een verbond aan te gaan met boze geesten

Zo zorgt hij ervoor dat een bepaalde persoon precies volgens zijn instructies handelt. Hij doet het in kleine stapjes, zodat hij niet ontmaskerd wordt. De persoon die de tarotkaarten raadpleegt krijgt dan een zekere inhoud en de boze geest streeft ernaar om hem verder te verleiden en te misleiden. De boze geest wil dat je als een ezeltje achter een wortel aanloopt zodat je niet meer zonder tarot kan leven. Tarot is een instructie geprogrammeerd door de boze geest.” Catharina had een ervaring met tarot die aanvankelijk heel positief leek. Het eindigde met veel pijn. “Mijn avontuur met tarot”, zei ze “duurde vijf-zes jaar. Het was een echt avontuur!

Mensen kwamen me opzoeken, waren heel vriendelijk, groetten me altijd met respect en ik las hun toekomst. Ik verloor wel mezelf, want mijn familie viel uit elkaar en werd vernietigd. Tarot was er de oorzaak van dat mijn huwelijk uit elkaar viel. […] Er komt een moment dat wanneer je soms geen zin hebt om de kaarten op tafel te leggen en moe bent ze je toch als het ware roepen ‘Kom! Neem me! Lees me! Je zal zien! Misschien kom je wel iets te weten!’ Het gebeurde dat ik in het midden van de nacht na een ruzie met mijn man opstond om te kijken hoe ik verder leven moest… Het vermoeide me soms, maar het werd langzaam aan mijn obsessie, ik was verblind…”.Catharina overtuigde zich ervan hoe hoog de prijs is om een verbond aan te gaan met boze geesten: “Tarot neemt helaas ‘wraak’ op mensen die hem in de steek laten. Je kan mijn belevenissen als voorbeeld nemen – een gebroken huwelijk en dochters die gekweld werden”.

Celina zei in haar getuigenis ronduit dat ze tarotkaarten begon te lezen wanneer de boze geest het haar influisterde: “ik voelde dat ‘iets’ me begon te controleren en beperken. Het beweerde dat ik opnieuw in contact zou komen met mensen als ik naar hen met de tarotkaarten zou gaan. Als ik de kaarten zou leren lezen, kon ik nieuwe vrienden maken”.

“Relatie” met de kaarten

Er bestaan verschillende sets van tarotkaarten en ook verscheidene methodes om ze te lezen. De “effectiviteit” van de waarzeggerij hangt af van de persoon die de kaarten leest en van de persoon die een vraag wil stellen. Het volstaat niet om de symbolen en hun betekenis en interpretatie te leren. Kenners beweren dat je tijd nodigt hebt om te mediteren over de kaarten. Je moet ze respect tonen, je moet er een relatie met aangaan en ze eren. Dan wordt de waarzeggerij effectief. De waarzegger krijgt dan het inzicht om de kaarten beter en juister te lezen.

Ze verwekken de schijn dat je de toekomst kan leren kennen, dat je de toekomst zelf kan beheren

Mensen die gebruik maakten van tarotkaarten bemerkten dat je de kaarten op een gegeven moment niet meer beschouwt als een voorwerp, maar eerder als een persoon. Ze beginnen te “spreken”, je begint je eraan te hechten en wordt er meer en meer afhankelijk van. Het gebeurt zelfs dat je geen zelfstandige beslissing meer kan nemen in een heel triviale zaak maar dat je het altijd aan de kaarten moet vragen. De houding tegenover de kaarten zou van principieel belang zijn voor de effectiviteit. Een persoon die de tarot respecteert en vertrouwt, zou echte antwoorden verkrijgen. Aan een persoon die de tarot negeert en er niet in gelooft geven de kaarten geen antwoord.

Van waar komt de kennis?

Je zou kunnen beweren dat het maar een spel of een bedrog is om de toekomst te lezen aan de hand van kaarten die in een willekeurige volgorde werden gelegd. Toch weten sommige tarotwaarzeggers veel over zaken, waarover ze normaal toch geen kennis zouden kunnen hebben. Sommigen zeggen dat tarot werkt door de kracht van “geesten bewakers”, “geesten begeleiders”, astrale wezens, enz. In werkelijkheid zijn het demonen die zich achter de kaarten schuilen.

Hun enige doel is om de band tussen mens en God te vernietigen. Ze proberen om in de mens een nieuwsgierigheid voor het verborgene op te wekken. Ze verwekken de schijn dat je de toekomst kan leren kennen, dat je de toekomst zelf kan beheren. Dit geeft dan een gevoel van meerderwaardigheid. Zulke kennis en macht is maar een schijnbaar goed. Het is eigenlijk een rookgordijn voor een spirituele bedreiging voor de mens. Boze geesten zijn intelligenter dan mensen en hun enige doel is de verdoemenis van de mens.

“Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij!” (Ex 20,3)
Waarzeggerij was al bekend in de oudheid. Daarom vinden we in de bijbel veel fragmenten die deze praktijken veroordelen omdat ze in tegenstelling zijn met het geloof in de Ene God.
We vinden ze al in de eerste bijbelboeken: “Gij moogt geen contact zoeken met de geesten van gestorvene en geen orakels ondervragen. Daardoor zoudt ge u verontreinigen. Ik ben Jahwe uw God.” (Lev 19,31).

Het volgende bijbelboek formuleert het ook eenduidig en krachtig: “Wanneer gij het land zijt binnengegaan dat Jahwe uw God u schenkt, moet ge niet gaan meedoen aan de gruweldaden van die volken. Het mag bij u niet voorkomen, dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich afgeeft met waarzeggerij, met geestenbezwering, mantiek of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft Jahwe uw God een afschuw; en om dergelijke gruweldaden drijft Hij die volken voor u weg. Gij moet Jahwe uw God onvoorwaardelijk trouw zijn. De volken die gij verdrijft mogen naar geestenbezweerders en waarzeggers geluisterd hebben, aan u staat Jahwe dat niet toe” (Deut 18, 9-14).

Zo werkt de boze geest ook vandaag. Hij wil de mens overtuigen dat het goed is om van zijn “hulp” gebruik te maken

De profeten hebben dit verbod ook herhaalt: „Dit zegt Jahwe van de machten, Israëls God: Laat u niet misleiden door de profeten en de waarzeggers die er onder u zijn. Luistert niet naar hun dromen. Ze misbruiken mijn naam om leugens te verkondigen; Ik heb hen niet gezonden – godsspraak van Jahwe” (Jer 29,8-9).
Ook de profeet Zacharia zei het volgende: “Want de huisgoden vertellen bedriegerijen, de waarzeggers zien leugens: zij verkondigen voze dromen en troosten met waanbeelden” (Za 10,2).

Bij de evangelist Matteüs lezen we de woorden van onze Heer Jezus toen Hij in de woestijn door de duivel op de proef werd gesteld. Christus verdedigt zich tegen satan door het eerste gebod aan te halen: “Toen zei Jezus hem: ‘Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’” (Mat 4, 10).

Ook de auteur van de Handelingen van de Apostelen vermeldt een gebeurtenis die aanwijst dat er achter waarzeggerij een boze geest staat: “Toen we eens onderweg waren naar het bedehuis, kwam ons een slavin tegemoet, die een waarzeggende geest had en met haar waarzeggerij haar meesters veel opbracht. Ze kwam Paulus en ons achterna en riep luidkeels: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God; zij verkondigen u de weg tot redding.’ Dat deed ze vele dagen achtereen. Toen dit Paulus begon te vervelen, keerde hij zich om en zei tot de geest: ‘In de Naam van Jezus Christus gelast ik u uit haar weg te gaan.’ Op hetzelfde ogenblik ging hij weg. Maar toen haar meesters zagen dat hun hoop op winst vervlogen was, grepen zij Paulus en Silas vast en sleurden hen naar de overheid op de markt” (Hand 16, 16-19).

Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen

Het vermogen om aan waarzeggerij te doen verkreeg de vrouw van een boze geest. In de naam van Jezus Christus wordt ze van de geest bevrijd en verliest ze haar bovennatuurlijke krachten. De boze geest spreekt de waarheid over de missie van de apostelen om zichzelf ook te tonen als vertrouwenswaardig. Zo werkt de boze geest ook vandaag. Hij wil de mens overtuigen dat het goed is om van zijn “hulp” gebruik te maken. Daarom wekt hij de indruk dat de waarzeggerij van God komt en dat ze dient om de mensen ten goede te helpen.

 

De leer van de Kerk

De Kerk is trouw aan de leer van Jezus Christus en waarschuwt zonder ophouden voor waarzeggerij en magie. Ze wijst op de slechte gevolgen van deze praktijken: “God kan de toekomst aan zijn profeten of aan andere heiligen openbaren. De juiste christelijke houding tegenover de toekomst houdt niettemin in dat men volledig vertrouwt op de goddelijke voorzienigheid en elke ongezonde nieuwsgierigheid laat varen. Onvoorzichtigheid kan in dit opzicht een gebrek aan verantwoordelijkheidszin betekenen.

De enige bron van het goede, geluk en bovennatuurlijke genade is God

Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst „ontsluieren”. Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn” (Catechismus van de Katholieke Kerk, 2215-2116).

Weg van de zonde

We komen heden tarotkaarten, elementen van waarzeggerij en andere occulte symbolen overal tegen, zelfs in tijdschriften voor kinderen en computerspelen. Waarzeggerij is in vele landen een officieel geregistreerd beroep. We vinden deze diensten ook in de virtuele wereld – een muisklik volstaat om ze te raadplegen. De algemene toegang en het klimaat van entertainment zijn enkel een bedrog. Het overschrijden van Gods geboden en het leven in zonde komt de mens nooit ten goede.

De enige bron van het goede, geluk en bovennatuurlijke genade is God. In Jezus Christus is de volle genade en Gods volledige openbaring. Iedereen heeft toegang tot de meest waardevolle geestelijke schat in de Kerk van Christus: het sacrament van de eucharistie en dat van de verzoening, de woorden van de bijbel, de gebeden. Al deze middelen zijn noodzakelijk voor onze geestelijke ontwikkeling en verlossing. Dankzij hen hebben de grootste en mooiste wonderen van de mensheid plaats.

Bronvermelding: Demoniczne karty tarota, Monumen 2019