Info

Privacybeleid

Wrz 16, 2019 Redactie

Privacybeleid – website

INLEIDING

De Sociëteit van Christus voor de Poolse emigratie (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej) met zetel in Poznań, Polen (hierna genoemd ‘de Sociëteit’) hecht bijzondere aandacht aan de eerbiediging van de privacy van de Kopers van het tijdschrift „Bemint elkander!” en van de personen die de website https://milujciesie.org.pl/ bezoeken. De gegevens die verzameld worden in de logboeken worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van de website. De gegevens worden ook beschermd tegen technische problemen en we geven U op elk ogenblik toegang tot Uw persoonlijke gegevens.

 

ALGEMENE INFORMATIE

De Sociëteit van Christus voor de Poolse emigratie (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej) met zetel in Poznań (hierna genoemd ‘de Sociëteit’), ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, Polen is de beheerder van de persoonsgegevens van de Kopers van het tijdschrift „Bemint elkander!” en van de mensen die geïnteresseerd zijn in het genoemde tijdschrift, die ingestemd hebben om van de Sociëteit op het door hen ter beschikking gesteld e-mailadres commerciële informatie (de zgn. Newsletter) aangaande het tijdschrift ,,Bemint elkander!” toegestuurd te krijgen.

 

REGELS VOOR GEGEVENSVERZAMELING EN SOORT VERZAMELDE GEBRUIKERSGEGEVENS

 1. De in par. 1 vermelde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden die verband houden met
 2. a) de activiteit van de website https://milujciesie.org.pl/
 3. b) onderzoek van de markt en het internetverkeer op https://milujciesie.org.pl/
 4. c) het versturen door de Sociëteit van commerciële informatie, de zgn. Newsletter

 

PERSOONSGEGEVENS

 1. Voor het bekijken van de inhoud van de website https://milujciesie.org.pl/ is het niet nodig dat de Gebruiker persoonsgegevens opgeeft.
 2. Bij het gebruik van de website https://zamow.milujciesie.org.pl/ om het tijdschrift „Bemint elkander!” te bestellen, is het noodzakelijk dat de Gebruiker zijn of haar Persoonsgegevens opgeeft. In het hierboven genoemde geval kan het niet verstrekken van de Persoonsgegevens het onmogelijk maken een bestelling voor de aankoop van het tijdschrift te plaatsen. Het verstrekken van de Persoonsgegevens kan in andere situaties noodzakelijk zijn. In dat geval zal de Gebruiker hierover worden geïnformeerd. Elke Koper kan in het bijzonder verzocht worden de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voor- en familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die door een Koper dient te worden verstrekt om het tijdschrift te bestellen.
 3. Elke persoon die zijn of haar gegevens aan de Beheerder verstrekt, is verplicht persoonsgegevens op te geven die actueel, correct en volledig zijn en vrij van alle andere fouten. De Beheerder is niet aansprakelijk voor de juridische gevolgen van het verstrekken door de genoemde persoon van niet-actuele, onjuiste, onvolledige of met andere fouten beladen persoonsgegevens.
 4. In het geval dat een Koper het tijdschrift wil bestellen of het voor een andere persoon in de vorm van een geschenk wenst te bestellen, is hij verplicht zijn persoonsgegevens of die van de persoon voor wie de Koper de bestelling doet overeenkomend de richtlijnen opgenomen in punt 3, te verstrekken. De Beheerder is niet aansprakelijk voor de juridische gevolgen van het verstrekken door de Koper van niet-actuele, onjuiste, onvolledige of met andere fouten beladen persoonsgegevens van de persoon voor wie de Koper de aankopen doet.
 5. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt volgens de principes voorzien door de wet van 29 augustus 1997 aangaande de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad van 2016 par. 922 met latere wijzigingen) en de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 6. De ontvangers van de persoonsgegevens van de Kopers van het tijdschrift „Bemint elkander!” zijn:

a) het boekhoudkantoor dat diensten verleent voor de Beheerder op basis van uitbesteding;

b) Uitgeverij Agape Sp. z o.o.;

c) koeriersbedrijven;

d) de Poolse Post;

e) colporteurs

De Beheerder heeft met alle Ontvangers gepaste contracten voor het toevertrouwen van de verwerking van de persoonsgegevens of overeenkomsten inzake de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens afgesloten en houdt een register bij van deze contracten in elektronische vorm met de mogelijkheid deze af te drukken. In het bijzonder speelt Uitgeverij Agape Sp. z o.o. een belangrijke rol in het proces van de realisatie van de bestellingen die geplaatst zijn voor het tijdschrift „Bemint elkander!”.

 

RECHTEN VAN DE PERSONEN OP WIE DE GEGEVENS BETREKKING HEBBEN

 1. Elke persoon van wie de Beheerder de persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die worden verwerkt door de Beheerder en in het bijzonder heeft deze persoon het recht om de volgende informatie te verkrijgen:a) de doeleinden van de verwerking;b) de categorieën van de gegevens die verwerkt worden;c) aangaande de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

  d) voor zover mogelijk over de geplande periode van het opslaan van de gegevens door de Beheerder;

  e) over de rechten van de persoon van wie de gegevens door de Beheerder worden verwerkt;

 2. Bij het verstrekken van de informatie waarvan sprake in punt 1 legt de Beheerder aan de persoon die een aanvraag heeft ingediend voor het ontvangen van informatie eveneens een kopie voor van zijn of haar gegevens die hij verwerkt. De beheerder mag voor het afgeven van elke volgende kopie een betaling van een redelijk bedrag van de aanvrager eisen voor administratieve kosten.
 3. Elke persoon van wie de persoonsgegevens door de Beheerder worden verwerkt, heeft het recht van de Beheerder de onmiddellijke correctie en aanvulling van zijn of haar persoonsgegevens te eisen wanneer deze niet correct of onvolledig zijn. De Beheerder licht elke ontvanger aan wie hij de persoonsgegevens heeft toevertrouwd, in aangaande de correctie of aanvulling van de betreffende gegevens. De Beheerder kan worden ontheven van de verplichting om de ontvangers te informeren als dit niet mogelijk is of een onevenredig grote inspanning vergt.
 4. Een persoon die ingestemd heeft met het ontvangen van commerciële informatie (de zgn. Newsletter) via de elektronische goedkeuring van de toestemmingsclausule die zich op de website van „Bemint elkander!”, https://milujciesie.org.pl/, bevindt, kan deze instemming te allen tijde intrekken door een e-mail te versturen naar het adres met de inhoud: „ik trek de instemming met het ontvangen van commerciële informatie in” of een geschreven brief te sturen naar het adres van de zetel van de Beheerder. Het intrekken van de instemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van de instemming vóór het intrekken ervan.
 5. Elke persoon van wie de Beheerder de persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om van de Beheerder de verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens uit de databanken van de Beheerder te eisen. De Beheerder zal zonder onnodig uitstel de persoonsgegevens uit zijn databanken verwijderen als deze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De Beheerder informeert alle ontvangers aan wie hij de verwerking van de betreffende persoonsgegevens heeft toevertrouwd, over deze verwijdering.
 6. Elke persoon van wie de Beheerder de persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om van de Beheerder de beperking van de verwerking van zijn of haar gegevens te eisen wanneer deze persoon twijfels heeft wat betreft de correctheid van deze gegevens, wanneer deze gegevens niet nodig zijn voor de beheerder, maar wel voor de persoon op wie ze betrekking hebben, om zijn of haar vorderingen vast te stellen, op te eisen of te verdedigen of wanneer andere voorwaarden bepaald in art. 18 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van de EU 2016/679 gelden.
 7. Elke persoon van wie de Beheerder de persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht van deze Beheerder te eisen dat deze hem of haar de betreffende persoonsgegevens bezorgt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat dat machinelezing ervan toelaat. Deze persoon heeft het recht deze gegevens zonder hinder van de kant van de Beheerder over te maken aan een andere beheerder of bij de Beheerder het rechtstreeks verzenden van de betreffende gegevens naar een andere aangewezen beheerder aan te vragen voor zover dit technisch mogelijk is.
 8. De Beheerder antwoordt op de in dit document vermelde aanvragen zonder onnodig uitstel en in elk geval in een termijn van één maand vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag. Deze termijn mag echter met nog eens twee maanden worden verlengd indien de aard van de eis in de aanvraag ingewikkeld is of als de aanvraag een groot aantal eisen bevat. De Beheerder verbindt zich ertoe de persoon die de aanvraag heeft ingediend binnen de maand te informeren aangaande de reden voor de verlenging van de termijn voor de behandeling van de aanvraag.
 9. Elke persoon van wie de Beheerder de gegevens verwerkt, heeft het recht zich te wenden tot het toezichtsorgaan op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens, namelijk de Algemene Inspecteur voor de Bescherming van Persoonsgegevens (na 25 mei 2018 kan het toezichtsorgaan de Voorzitter van het Kantoor voor Gegevensbescherming genoemd worden) met een klacht tegen de Beheerder in het geval dat hij of zij binnen de wettelijke termijn geen antwoord ontvangt op de bij de Beheerder ingediende aanvraag.

 

COMMERCIËLE INFORMATIE

 1. Op voorwaarde dat de persoon die de website https://milujciesie.org.pl/ bezoekt, zijn of haar toestemming geeft, mag de Sociëteit aan de Gebruikers commerciële informatie aangaande het tijdschrift „Bemint elkander!” versturen. De Gebruiker mag te allen tijde zijn of haar instemming terugtrekken.
 2. De toestemmingsclausules waarvan sprake in punt 1 vindt men op de website https://bemint.org/.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

De website gebruikt voor bepaalde functies Gebruikerscookies. De Gebruiker wordt hierover ingelicht wanneer hij voor het eerst op de website https://milujciesie.org.pl/ komt. De Gebruiker is niet verplicht om in te stemmen met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die de Gebruiker identificeren op een manier die nodig is om een bepaalde bewerking te vereenvoudigen of te annuleren. Cookies schenden het besturingssysteem of de Gebruikersgegevens niet, dienen niet om programma’s of applicaties te installeren en wijzigen ook niet de computerinstellingen. Cookies functioneren op voorwaarde dat ze door de browser worden geaccepteerd en niet van de harde schijf worden verwijderd.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De website bevat links naar andere websites. De Sociëteit oefent geen controle uit over de websites van derden, controleert de inhoud die op deze websites is geplaatst niet, is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid ervan en kan geen aansprakelijkheid op zich nemen voor de principes van de bescherming van de privacy die op deze websites van kracht zijn.

 

CONTACT

De Sociëteit van Christus voor de Poolse emigratie (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej) met zetel in Poznań, Polen

Panny Marii 4, 61-108 Poznań, Poland, tel. +48 61 852 32 82

e-mail: