Info

Reglement

Wrz 16, 2019 Redactie

Reglement voor de verzending van het tijdschrift „Bemint elkander!”

Algemene bepalingen

 1. Onderhavig reglement betreft de aankoop van het tijdschrift „Bemint elkander!”, een enkel nummer of de complete set van een jaar. Voor de noden van onderhavig Reglement wordt onder Koper verstaan iemand die een bestelling van het tijdschrift „Bemint elkander!” heeft geplaatst.
 2. Het tijdschrift wordt verdeeld door de De Sociëteit van Christus voor de Poolse emigratie (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej) met zetel in Poznań, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Polen, BTW-nummer PL7820010248 (hierna genoemd ‘de Sociëteit’).
 3. De realisatie van de bestellingen, waaronder eveneens de verzending van het tijdschrift „Bemint elkander!”, wordt behandeld door de Uitgeverij Wydawnictwo AGAPE Sp. z o.o. met zetel in Poznań, ul. Panny Marii 4, 60-962, BTW-nummer PL7822192466 (hierna genoemd ‘de Uitgeverij’).
 4. Het tijdschrift „Bemint elkander!” wordt in het Pools vijf keer per jaar uitgegeven. Andere talen verschijnen met verschillende frequenties. Bestellingen kunnen geplaatst worden:
 5. per geschreven brief naar het adres: czasopismo „Miłujcie się!”, Dział dystrybucji, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Poland
 6. per telefoon op het nummer: +48 618523282; +48 616472686, +48797002538
 7. per e-mail op het adres:
 8. via het invullen van het online formulier op de website: https://zamow.milujciesie.org.pl
 9. door het verrichten van een betaling op een van de hieronder weergegeven bankrekeningen van de Sociëteit:PLN-rekening: 26 1240 1750 1111 0000 1905 0362

  EUR-rekening: 52 1240 1750 1978 0000 1905 0388

  USD-rekening: 39 1240 1750 1787 0000 1905 0375.

 10. De bestelling van de complete set van een jaar wordt automatisch verlengd voor het volgende jaar.
 11. Annuleren is mogelijk:
 12. per geschreven brief naar het adres: czasopismo „Miłujcie się!”, Dział dystrybucji, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Poland
 13. per telefoon op het nummer: +48 618523282; +48 616472686, +48797002538
 14. per e-mail op het adres:
 15. De Sociëteit biedt de mogelijkheid het tijdschrift te bestellen in de vorm van een geschenk. De persoon die de bestelling plaatst voor de verzending van de brief in de vorm van een geschenk is verplicht naast de volledige adresgegevens van de persoon naar wie de verzending moet worden gestuurd, ook zijn of haar eigen adresgegevens te verstrekken als noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van de bestelling.
 16. De kost van het kopen van het tijdschrift vormt een vrijwillige gift die gestort wordt op de rekening van de Sociëteit.
 17. De realisatie van de bestelling gebeurt door het versturen van het tijdschrift „Bemint elkander!” naar het adres van de Koper dat opgegeven werd in de bestelling.
 18. Registratie alsook het plaatsen van een bestelling bij de Sociëteit wil zeggen dat de Koper onderhavig Reglement aanvaardt.

Bescherming van persoonsgegevens

 1. De Beheerder van de persoonsgegevens van de Kopers is de Sociëteit. De persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met de Wet aangaande de bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997, de Wet aangaande het elektronisch leveren van diensten van 22 juli 2002 en de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 2. De Sociëteit vertrouwt de gegevens van de Kopers toe aan de Uitgeverij Wydawnictwo AGAPE Sp. z o.o. om de bestelling van de Koper te realiseren.
 3. De Sociëteit heeft de maatregelen genomen die technisch en organisatorisch noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens van de Kopers en van de andere entiteiten waarvan ze de gegevens bezit, goed te beschermen.
 4. De Koper die de bestelling plaatst, mag uitsluitend zijn persoonsgegevens die correct, actueel en compleet zijn, voorleggen. In het geval dat het tijdschrift als een geschenk wordt besteld, is de Koper eveneens verplicht de correct, actuele en complete gegevens te verstrekken van de persoon naar wie het tijdschrift moet worden verstuurd.
 5. De Sociëteit is niet aansprakelijk als de Koper onjuiste, d.w.z. incorrecte, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt. Indien de Sociëteit schade oploopt doordat de Koper onjuiste gegevens heeft opgegeven, hetzij van de Koper, hetzij van de persoon voor wie de Koper het tijdschrift bestelt, dan zal de Koper verplicht zijn de veroorzaakte schade te herstellen, in het bijzonder door een gepaste schadevergoeding te betalen.
 6. De Sociëteit maakt gebruik van de diensten van de Poolse Post en koeriersbedrijven. De Sociëteit is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen of de nalatigheid van de postbedrijven via dewelke het tijdschrift wordt verzonden.
 7. Vanwege het groot aantal bestellingen maakt de Sociëteit voor het verdelen en afleveren van de bestelde tijdschriften gebruik van de hulp van regionale colporteurs, waaronder personen moeten worden verstaan die door de Sociëteit gemachtigd zijn om een verzamelzending van de koerier te ontvangen en de verzendingen te leveren aan de Kopers in de regio die aan de colporteur is toegeschreven. Als de Koper niet wil dat een colporteur tussenkomt in de levering van zijn of haar zending, dan dient hij of zij de Sociëteit hierover per brief of e-mail in te lichten op een van de in onderhavig Reglement vermelde adressen.
 8. Om het juiste niveau van de bescherming van de persoonsgegevens van zijn Kopers te verzekeren, maakt de Sociëteit alleen gebruik van de ondersteuning van colporteurs die de garantie bieden dat ze hun taken vertrouwelijk uitvoeren zodat de persoonsgegevens van de Kopers worden beschermd. De Sociëteit heeft met elke regionale colporteur gepaste schriftelijke overeenkomsten afgesloten op grond waarvan de colporteurs er zich toe verbinden de gegevens waartoe ze voor het leveren van het tijdschrift aan de Koper toegang kregen, vertrouwelijk te houden.
 9. Elke Koper die zijn persoonsgegevens doorgeeft, heeft het recht bij de Sociëteit een aanvraag in te dienen voor het verstrekken van informatie aangaande de persoonsgegevens (in het bijzonder over de aard en het doel van de gegevens die door de Vereniging verwerkt worden) van deze entiteit. De aanvraag dient in briefvorm te worden opgemaakt, ondertekend te worden door de gemachtigde persoon en naar het adres van de zetel van de Sociëteit te worden opgestuurd of gescand en naar het e-mailadres verstuurd te worden.
 10. De Sociëteit zal in een termijn van een maand vanaf de ontvangst van de aanvraag voor het verstrekken van informatie antwoorden. Behalve het antwoord op de aanvraag, zal de Sociëteit aan de aanvrager één kopie bezorgen van de gegevens van de Koper, die hij verwerkt in het kader van zijn activiteit. De aanvrager heeft het recht te eisen dat meer dan één kopie wordt voorgelegd, terwijl de Sociëteit het recht heeft voor het afgeven van meerdere kopieën een betaling te eisen. Deze aanvraag dient naar het adres van de Sociëteit te worden opgestuurd of per e-mail te worden verzonden.
 11. Elke Koper van wie de Sociëteit de gegevens verwerkt, heeft het recht te eisen dat zijn of haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd, geactualiseerd of verwijderd en, indien dit wettelijk gegrond is, te eisen dat de verwerking wordt beperkt, dat hij of zij zijn of haar gegevens in een gestructureerd formaat ontvangt en dat het aangegeven formaat van de persoonsgegevens wordt overgemaakt aan een door hem of haar aangeduide beheerder, alsook het recht om de verwijdering van deze gegevens te eisen.
 12. De aanvraag aangaande de eisen vermeld in punt 9 en 10 dient in de vorm van een geschreven brief te worden verstuurd naar het adres van de zetel van de Sociëteit of per e-mail naar het adres:
 13. De Sociëteit is verplicht te reageren op de aanvragen van de personen van wie zij de gegevens verwerkt en dit zonder onnodig uitstel, en in elk geval in een termijn van een maand. Als de aard van de eis ingewikkeld is, dan kan de termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. De Sociëteit stuurt het antwoord per e-mail, tenzij de persoon die de aanvraag indient, een geschreven brief verlangt. De Sociëteit licht de aanvrager in omtrent de noodzaak van het verlengen van de termijn voor het verstrekken van het antwoord.
 14. Elke Koper van wie de gegevens worden verwerkt door de Sociëteit, heeft het recht bezwaar te uiten over de verwerking van zijn of haar gegevens door de Sociëteit. Om effectief te zijn, dient dit bezwaar in een schriftelijke brief opgestuurd te worden naar het adres van de zetel van de Sociëteit of gescand en per e-mail verzonden te worden naar het adres:
 15. Een Koper die geen antwoord op de aanvraag ontvangt binnen de in onderhavig reglement aangegeven termijn, heeft het recht zich te wenden tot het toezichtsorgaan op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens, namelijk de Algemene Inspecteur voor de Bescherming van Persoonsgegevens. Het toezichtsorgaan kan in de toekomst van naam veranderen, daarom raden we aan de naam ervan te verifiëren op de website https://giodo.gov.pl/ vóór het opsturen van een brief naar het toezichtsorgaan.
 16. De Sociëteit heeft het recht onderhavig Reglement te allen tijde te wijzigen. Het gewijzigde Reglement is van kracht vanaf het ogenblik van de publicatie ervan op de website van de Sociëteit: https://milujciesie.org.pl. De Uitgever mag een andere datum voor de inwerkingtreding van de wijzigingen van het Reglement bepalen, maar deze datum mag niet vroeger vallen dan de datum waarop deze wijzigingen worden gepubliceerd.
 17. In zaken die niet worden geregeld door onderhavig reglement, zijn de betreffende geldende bepalingen, in het bijzonder van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing. Geschillen worden beslecht door de rechtbank die bevoegd is voor de plaats en de kwestie.